top of page

Tiến trình Toán học

Các biểu đồ dưới đây là những giải thích hữu ích về giai đoạn học tập của con bạn đối với từng chủ đề.

Số & Đếm sớm

Sự tiến triển của phép nhân

Phép cộng và phép trừ

Phân số: Ý nghĩa, Tương đương & So sánh

Sự tiến triển của bộ phận

bottom of page