top of page

Tiến bộ về đọc viết

Các biểu đồ dưới đây là những giải thích hữu ích về giai đoạn học tập của con bạn đối với từng chủ đề.

Viết thông tin

Mầm non - Lớp 6

Đọc thông tin

Lớp 2-6

Viết tường thuật

Mầm non - Lớp 6

Đọc tường thuật

Lớp 2-6

Viết ý kiến

Mầm non - Lớp 6

bottom of page