top of page

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

//////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////

Địa chỉ nhà:  65-11 155th Street, Flushing, NY 11367

Số điện thoại của trường:  (718) 359-0620

Điều phối viên Phụ huynh Điện thoại di động: (347)201-2856

Email của Điều phối viên Phụ huynh:  pwang@schools.nyc.gov

//////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////

Thông tin chi tiết của bạn đã được gửi thành công!

bottom of page